Regulamin

1. MOJE-KARNISZE.PL

Moje-karnisze.pl to sklep internetowy prowadzący sprzedaż wysyłkową karniszy oraz akcesoriów do montażu karniszy i aranżacji okien.

2. WŁAŚCICIEL SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy Moje-karnisze.pl jest prowadzony przez firmę Łukasz Sypek Redhand, wpisaną do rejestru ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Częstochowy pod numerem TEG.III.64122/71828/08 NIP 573-251-08-03, Regon: 152076560, z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Karkonoskiej 8.

Adres biura firmy Redhand:

Moje-Karnisze.pl
42-290 Blachownia
ul. Starowiejska 195A

Adres magazynu firmy Redhand:

Moje-Karnisze.pl
42-290 Blachownia
ul. Starowiejska 195A

Kontakt ze Sklepem odbywa się poprzez:

- podany wyżej adres korespondencyjny
- telefon kontaktowy: 664 936 839
- adres e-mail: kontakt@moje-karnisze.pl

Konto bankowe:

Nazwa: BRE BANK S.A. 
Oddział: mBANK
Numer konta: 58 1140 2004 0000 3102 7942 7946

3. WARUNKI OGÓLNE

Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://www.moje-karnisze.pl/regulamin, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z prawem do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam » zakup z obowiązkiem zapłaty”.
Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie do Moje-karnisze.ploferty zawarcia umowy kupna towarów będących przedmiotem zamówienia.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany przez niego adres e-mail.
Moje-karnisze.pl odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

4. CENY TOWARÓW I KARTY PŁATNICZE

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT). Cena każdego dostępnego w sklepie towaru jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia.

Operatorem kart płatniczych jest  Blue Media S.A. W przypadku zwrotu towaru, środki zostają zwrócone na rachunek pierwotny transakcji.

5. ZAMAWIANIE TOWARU

Zamówienie towaru następuje poprzez: dodanie go do koszyka, wypełnienie wskazanych formularzy swoimi danymi oraz zatwierdzenie zamówienia. 
Zamówienia można również składać przez e-mail na adres: kontakt@moje-karnisze.pl (7 dni w tygodniu, 24 h na dobę) oraz telefonicznie: tel. 664 936 839 (pon.-piąt. w godz. 8:00 - 16:00). Zamówienia e-mailowe oraz telefoniczne wymagać będą potwierdzenia przyjęcia warunków zakupu poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w przesłanym na adres e-mail klienta potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.  
Liczba zamawianych towarów nie jest ograniczona.
Sklep posiada obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I JEJ CZAS

Każde złożone zamówienie potwierdzone jest poprzez pocztę e-mail. Również tą drogą przekazywane są informacje o zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku płatności z góry) oraz o wysyłce towaru. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest od poniedziałku do piątku, w terminie do 48 godzin roboczych (z wyłączeniem weekendów i świąt):

7. KOSZTY WYSYŁKI I DOSTAWA TOWARÓW

Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Koszt przesyłki jest ważny w momencie złożenia zamówienia. Zamówiony towar dostarczany jest kurierem.
Koszty wysyłki kurierem :

Płatne przy odbiorze: 14 zł
Płatne z góry: 12 zł

UWAGA! W przypadku zamówienia towarów o wartości powyżej 450 zł, przy płatności z góry na konto sklepu, koszty przesyłki ponosi Sklep.
Koszty transportu nie obejmują wniesienia towaru. Promocja nie obejmuje zamówień zagranicznych.

8. WYSYŁKA ZAGRANICZNA I JEJ KOSZTY

Sklep realizuje wysyłki zagraniczne na teren krajów Unii Europejskiej. (Są to państwa:  Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy).
Sprzedaż towarów odbywa się na terytorium Polski, a płatność przyjmowana jest tylko w złotych polskich.

Koszt wysyłki do wyżej wymienionych krajów wynosi 180 zł. Jedyny możliwy rodzaj płatności przy wysyłkach zagranicznych, to płatność przelewem, z góry, na konto sklepu.

9. ZWROTY

Od 1 stycznia 2021 r., wraz ze zmianą ustawy o prawach konsumenta, opisane regulaminem sklepu internetowego będą stosowane do osób fizycznych, w tym wspólników spółek cywilnych, zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie, bądź skorzystać z formularza zwrotu dostępnego pod adresem: www.moje-karnisze.pl/zwroty.

Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Do zwrotu, wraz z towarem należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon lub fakturę lub inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, iż towar nabyto w sklepie Moje-karnisze.pl

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sklepu:

Moje-Karnisze.pl
42-290 Blachownia
ul.Starowiejska 195A
tel. 664 936 839

W przypadku zwrotu, Sklep gwarantuje zwrot pełnej kwoty wpłaconej na jego rzecz za zakupiony towar i jego wysyłkę.

Po odbiór przesyłek wysyłanych w oryginalnych opakowaniach, w których uprzednio dostarczono zamówienie, na terenie Polski, wysyłamy własnego kuriera, po uprzednim zgłoszeniu chęci dokonania zwrotu towaru w taki sposób. W tym przypadku koszty odsyłki zwracanego towaru ponosi Sklep. W przypadku zwrotu w jakimkolwiek innym opakowaniu Klient dokonujej go samodzielnie i na własny koszt.
Zwrotu produktów, których długość przekracza 240 cm, Klient dokonuje samodzielnie i na własny koszt.
Koszty zwrotu wykonanego przez Klienta samodzielnie, ponosi Klient.

10. REKLAMACJE

Zgłoszenie reklamacyjne Klient może zgłosić samodzielnie lub skorzystać z formularza reklamacji dostępnego pod adresem: www.moje-karnisze.pl/reklamacje. Potwierdzenie przyjęcia informacji zawartych w zgłoszeniu zostanie przesłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej klienta.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:


Moje-Karnisze.pl
42-290 Blachownia
ul.Starowiejska 195A
tel. 664 936 839

W przypadku reklamacji Sklep wysyła po odbiór towaru własnego kuriera. Ewentualne koszty ponownego wysłania sprawnego towaru ponosi Sklep. Do reklamowanej przesyłki, wraz z towarem, należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon lub fakturę lub inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, iż towar nabyto w sklepie Moje-karnisze.pl wraz z opisem przyczyny reklamacji.
Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. 
Wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeżeli tylko będzie to możliwe. Jeśli nie będzie możliwości wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy, Sklep zwróci zamawiającemu całość wpłaconej pierwotnie kwoty wraz z kosztami przesyłki. Za towar wadliwy uznaje się taki, który posiada wady techniczne, niewynikłe z powodu standardowego użytkowania.

Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Okres gwarancji wynosi 3 lata.
Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar na podstawie rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


11. DOKUMENTY KSIĘGOWE

Klient dokonujący zakupu dobrowolnie wybiera otrzymanie faktury VAT, jako potwierdzenia fiskalnego dokonanego zakupu. Do każdego zakupu przygotowywana jest faktura VAT dla osoby fizycznej, bądź dla firmy. Wyboru rodzaju faktury należy dokonać podczas wypełniania formularza danymi zamawiającego. Faktura dostarczana jest w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez kupującego podczas zakupu, w ciągu 24h od momentu dostarczenia przesyłki do odbiorcy.
Klient pragnący otrzymać fakturę VAT w formie papierowej, dołączonej do przesyłki, musi poprosić o dołączenie takowej podczas składania zamówienia, wpisując swą prośbę w pole UWAGI. Pole to dostępne jest podczas wypełniania formularza zamówienia. 


12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Klient dokonujący zamówienia w sklepie Moje-karnisze.pl, w momencie dokonywania zakupu zgadza się na przetwarzanie przez Redhand Łukasz Sypek - właściciela Moje-karnisze.pl, swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie za pośrednictwem właściwego formularza.

Moje-karnisze.pl informuje iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Redhand Łukasz Sypek z siedzibą w Częstochowie, ul. Karkonoska 8, NIP: 5732510803, kontakt@moje-karnisze.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie firmy. Przetwarzanie wystąpi na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 40 dni od dnia realizacji zamówienia, a po tym terminie automatycznie usuwane z systemów informatycznych Redhand. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 4. Odbiorcami (Procesorami Powierzenia) powierzonych danych osobowych będą:
  - dostawcy systemów informatycznych i usług IT
  - operatorzy pocztowi i kurierzy
 5. Przekazane dane przetwarzane będą przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej (serwerów) Procesora Powierzenia ulokowanych we Francji.
 6. W przypadku wysyłek zagranicznych Dane Osobowe przekazane zostaną do oddziałów kuriera poza granicami Polski, ale w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Dane Osobowe w celach statystycznych będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz Facebook. Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UEUSA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z
  siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.
 8. Dane Osobowe znajdujące się na zewnątrz przesyłki zawierającej zamówiony towar, takie jak Dane Osobowe na etykiecie przesyłki, są widoczne dla stron trzecich, co jednak nie może być uznane za podstawę rozpoznania Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.
 9. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 11. Podanie wskazanych danych osobowych jest wymagane przez Moje-karnisze.pl w celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Moje-karnisze.pl jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

13. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.