Zwroty i reklamacje

Poniższe dwa punkty stanowią cytat z pełnej treści regulaminu dostępnego pod adresem:

9. ZWROTY

Od 1 stycznia 2021 r., wraz ze zmiana ustawy o prawach konsumenta, opisane regulaminem sklepu internetowego będą stosowane do osób fizycznych, w tym wspólników spółek cywilnych, zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie, bądź skorzystać z formularza zwrotu dostępnego pod adresem: www.moje-karnisze.pl/zwroty.
Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Do zwrotu, wraz z towarem należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon lub fakturę lub inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, iż towar nabyto w sklepie Moje-karnisze.pl
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sklepu:

Moje-Karnisze.pl
42-290 Blachownia
ul.Starowiejska 195A
tel. 664 936 839
W przypadku zwrotu, Sklep gwarantuje zwrot pełnej kwoty wpłaconej na jego rzecz za zakupiony towar i jego wysyłkę.

Po odbiór przesyłek wysyłanych w oryginalnych opakowaniach, w których uprzednio dostarczono zamówienie, na terenie Polski, wysyłamy własnego kuriera, po uprzednim zgłoszeniu chęci dokonania zwrotu towaru w taki sposób. W tym przypadku koszty odsyłki zwracanego towaru ponosi Sklep. W przypadku zwrotu w jakimkolwiek innym opakowaniu Klient dokonujej go samodzielnie i na własny koszt.
Koszty zwrotu wykonanego przez Klienta samodzielnie, ponosi Klient.

10. REKLAMACJE

Zgłoszenie reklamacyjne Klient może zgłosić samodzielnie lub skorzystać z formularza reklamacji dostępnego pod adresem: www.moje-karnisze.pl/zwroty. Potwierdzenie przyjęcia informacji zawartych w zgłoszeniu zostanie przesłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej klienta.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:
Moje-Karnisze.pl
42-290 Blachownia
ul.Starowiejska 195A
tel. 664 936 839
W przypadku reklamacji Sklep wysyła po odbiór towaru własnego kuriera. Ewentualne koszty ponownego wysłania sprawnego towaru ponosi Sklep. Do reklamowanej przesyłki, wraz z towarem, należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon lub fakturę lub inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, iż towar nabyto w sklepie Moje-karnisze.pl wraz z opisem przyczyny reklamacji.
Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. 
Wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeżeli tylko będzie to możliwe. Jeśli nie będzie możliwości wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy, Sklep zwróci zamawiającemu całość wpłaconej pierwotnie kwoty wraz z kosztami przesyłki. Za towar wadliwy uznaje się taki, który posiada wady techniczne, niewynikłe z powodu standardowego użytkowania.
Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Okres gwarancji wynosi 3 lata.
Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar na podstawie rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.